Privacyregelement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Deze kunnen kosteloos worden verstrekt. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 20 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen noodzakelijk betrokken zorgverleners deze gegevens in kunnen zien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt?  

Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daaraan houden.

Plichten therapeut. Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:
– Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
– De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
– De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
– Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen
Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten patiënt. Als patiënt heeft u onder andere het recht:
– Om zelf een zorgverlener te kiezen
– Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
– Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de zorgverlener)
– Op een second opinion van een andere deskundige van de behandelaar
– Op inzage in uw medische dossier
– Op privacy en geheimhouding van medische gegevens

U heeft als patiënt ook plichten:
– U moet de therapeut duidelijk en volledig informeren, zodat hij op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
– U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de therapeut u geeft.

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen
Is de patiënt wilsonbekwaam of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of mentor. Is de patiënt tussen de 12 en 16 jaar, dan worden de ouders/ verzorgers en de patiënt zelf geïnformeerd. Patiënten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.

Uitgebreide informatie is te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy